Porady


Wierzyciel

 

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego). Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela. Wszczynając postępowanie egzekucyjne wierzyciel zobowiązany jest złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

 

We wniosku wierzyciel wskazuje sposoby egzekucji oraz składniki majątku dłużnika z których przedmiotowa egzekucja ma być prowadzona. W przypadku kiedy wierzyciel nie dysponuje informacjami na temat majątku dłużnika może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika, w tym wskazując również zakres poszukiwania. Komornik dysponując nowoczesnymi systemami elektronicznych zapytań ma możliwość szybkiego ustalenia rachunku dłużnika, jak również posiadanych przez niego pojazdów i nieruchomości.

 

Wierzyciel może modyfikować zakres egzekucji w trakcie jej trwania i tym samym zmieniać wskazane do egzekucji świadczenia i sposoby egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wierzyciel powinien współdziałać z Komornikiem w szczególności zakresie posiadanych informacji, co do składników majątkowych dłużnika. Ponadto wierzyciel ma także prawo zasięgać informacji o aktualnym stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych.

 

Dłużnik

 

Dłużnikiem jest osoba przeciwko której zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jego obowiąkiem jest spełnić określone w tytule wykonawczym świadczenie na rzecz wierzyciela.

 

Na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, Komornikzobowiązany jest dokonać czynności zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku. Celem działań komornika jest tutaj doprowadzenie do realizacji określonego w tytule wykonawczym obowiązku. Komornik nie ma prawa badania zasadności i wymagalności świadczenia określonego w tytule wykonawczym. Komornik nie bada przy tym również jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności.

 

Zgodnie z art. 770 kpc dłużnik ponosi koszty egzekucji, a ściślej wszelkie koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Istotne jest przy tym to, że im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi wykonać komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

 

Tytuł wykonawczy

 

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem) opatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Zlecenie poszukiwania majątku

 

Zgodnie z treścią art. 7971 kpc wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika zgodnie z art. 53 a UoKSiE wynosi 2 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ( 70,17 zł ), a w przypadku odnalezienia majątku ulega zwiększeniu do 5 %. majątku jaki komornik odnalazł w wyniku podjętych przez niego czynności. Ostatecznie opłata ta obciąża dłużnika.

 

Zakresem poszukiwania majątku objęte są następujące czynności:

 

- czynności terenowe w celu ustalenia ruchomości należących do dłużnika ( 0 zł ),

- zapytanie do CPD MSW w celu potwierdzenia danych osobowych ( 0 zł ),

- zapytanie do CEiDG ( 0 zł ),

- zapytania w systemie Ognivo: banki komercyjne ( 7,75 zł ), banki spółdz. w woj. śląskim ( 17,67 zł ),

- zapytanie do ZUS o płatnika składek i otrzymywane świadczenia ( 34,69 zł + 0,45 zł ),

- zapytanie do Urzędu Skarbowego o wierzytelności i prawa majątkowe ( 35 zł + 0,45 zł ),

- zapytanie do CEPiK o posiadane pojazdy ( 0 zł ),

- zapytanie do CBDKW o posiadane nieruchomości ( 20 zł - za jedno zapytanie), 

- zapytanie do Krajowego Rejestru Zastawów ( 20 zł + 0,45 zł ), (15 zł - za każdy ujawniony wpis - w przypadku konieczności zapytania o zastawnika rejestrowego).

 

Kancelaria Komornika Sądowego dra Sebastian Służałek korzysta z wszystkich dostępnych systemów informatycznych do obsługi komorników. Dzięki temu koszty zapytań pomniejszone są o obsługę pocztową, a przede wszystkim odpowiedzi są przetwarzane w najkrótszym możliwym czasie.

 

Porównanie kosztów zapytań i czasu uzyskiwania odpowiedzi:

                                                                                  Koszt zapytania                     Czas odpowiedzi

Rachunki w bankach komercyjnych                     7,75 zł                                    2 dni

Rachunki w bankach spóldzielczych                 17,67 zł                                    2 dni

ZUS                                                                          35,00 zł                                    1 godzina

Urząd Skarbowy                                                     45,00 zł                                   14 - 30 dni

Krajowy Rejestr Zastawów                                  20,00 zł                                    12 godzin

CEPiK (pojazdy)                                                       0,00 zł                                     24 godziny

CPD MSW (dane z PESEL)                                    0,00 zł                                     1 - 21 dni

CEiDG                                                                        0,00 zł                                     1 minuta

Baza danych ksiąg wieczystych                          20,00 zł                                     1 minuta  

 

Dzięki wdrożonym systemom informatycznym większość potrzebnych do przeprowadzenia egzekucji informacji uzyskujemy już w ciągi kilku pierwszych dni. Szybkość pozyskiwania informacji = skuteczność egzekucji.

 

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne:

  • Za prowadzenie egzekucji (w tym również zabezpieczenie roszczeń).
  • Za dokonanie innych czynności określonych ustawowo.

 

Opłaty egzekucyjne przy świadczeniach niepieniężnych:

  • Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 50 uoksie);
  • Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości, opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja) opłata wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od jednej izby. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych (art. 51 uoksie);
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku (art. 53 uoksie);
  • 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797¹ kpc. W razie odnalezienia majątku dłużnika w tym trybie komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 53a uoksie);
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej podane np. wprowadzenie w posiadanie nieruchomości bez usuwania znajdujących się na niej ruchomości (art. 54 uoksie);
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego (art. 57 uoksie);
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym (art. 58 uoksie).