Porady


Wierzyciel

 

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego). Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela. Wszczynając postępowanie egzekucyjne wierzyciel zobowiązany jest złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

 

We wniosku wierzyciel wskazuje sposoby egzekucji oraz składniki majątku dłużnika z których przedmiotowa egzekucja ma być prowadzona.

 

Wierzyciel może modyfikować zakres egzekucji w trakcie jej trwania i tym samym zmieniać wskazane do egzekucji świadczenia i sposoby egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wierzyciel powinien współdziałać z Komornikiem w szczególności zakresie posiadanych informacji, co do składników majątkowych dłużnika. Ponadto wierzyciel ma także prawo zasięgać informacji o aktualnym stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych.

 

Dłużnik

 

Dłużnikiem jest osoba przeciwko której zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jego obowiąkiem jest spełnić określone w tytule wykonawczym świadczenie na rzecz wierzyciela.

 

Na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, Komornik zobowiązany jest dokonać czynności zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku. Celem działań komornika jest tutaj doprowadzenie do realizacji określonego w tytule wykonawczym obowiązku. Komornik nie ma prawa badania zasadności i wymagalności świadczenia określonego w tytule wykonawczym. Komornik nie bada przy tym również jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym czego dotyczą egzekwowane przez wierzyciela należności.

 

Zgodnie z art. 770 kpc dłużnik ponosi koszty egzekucji, a ściślej wszelkie koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Istotne jest przy tym to, że im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi wykonać komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

 

Tytuł wykonawczy

 

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem) opatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Koszty pozyskiwania informacji w postępowaniu egzekucyjnym

 

- czynności terenowe w celu ustalenia majątku dłużnika ( 100 zł + 50 zł (nagrywanie czynności) ),

- zapytanie do Biura Ewidencji Ludności w celu potwierdzenia danych osobowych ( 0 zł ),

- zapytanie do CEiDG ( 0 zł ),

- zapytania w systemie Ognivo: banki komercyjne ( 4,20 zł ),

- zapytanie do ZUS o płatnika składek i otrzymywane świadczenia ( 35,18 zł + 0,45 zł ),

- zapytanie do Urzędu Skarbowego o wierzytelności i prawa majątkowe ( 35 zł + 0,45 zł ),

- zapytanie do CEPiK o posiadane pojazdy ( 0 zł ),

- zapytanie do CBDKW o posiadane nieruchomości ( 20 zł - za jedno zapytanie), 

- zapytanie do Krajowego Rejestru Zastawów ( 20 zł + 0,45 zł ), (15 zł - za każdy ujawniony wpis - w przypadku konieczności zapytania o zastawnika rejestrowego).

 

Kancelaria Komornika Sądowego dra Sebastian Służałek korzysta z wszystkich dostępnych systemów informatycznych do obsługi komorników. Dzięki temu koszty zapytań pomniejszone są o obsługę pocztową, a przede wszystkim odpowiedzi są przetwarzane w najkrótszym możliwym czasie.

 

Porównanie kosztów zapytań i czasu uzyskiwania odpowiedzi:

                                                                                  Koszt zapytania                     Czas odpowiedzi

Rachunki w bankach komercyjnych                     4,20 zł                                    2 dni

ZUS                                                                          35,00 zł                                    2 dni

Urząd Skarbowy                                                     45,00 zł                                   14 - 30 dni

Krajowy Rejestr Zastawów                                  20,00 zł                                    12 godzin

CEPiK (pojazdy)                                                       0,00 zł                                     1 minuta

CEiDG                                                                        0,00 zł                                     1 minuta

Baza danych ksiąg wieczystych                          20,00 zł                                     1 minuta  

 

Dzięki wdrożonym systemom informatycznym większość potrzebnych do przeprowadzenia egzekucji informacji uzyskujemy już w ciągi kilku pierwszych dni. Szybkość pozyskiwania informacji = skuteczność egzekucji.

 

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne:

  • Za prowadzenie egzekucji (w tym również zabezpieczenie roszczeń).
  • Za dokonanie innych czynności określonych ustawowo.