Komornik Sądowy dr Sebastian Służałek


komornik Będzin, komornicy w Będzinie
komornik Będzin, komornicy w Będzinie

 

Witamy na stronie

Komornika Sądowego przy

Sądzie Rejonowym w Będzinie

dra Sebastiana Służałek

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Sebastian Służałek

• Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii,

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości w kancelarii komorniczej oraz w celu wykonania zadań określonych w przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej,

• Dane osobowe przechowywane są na podstawie art. 155 ustawy o komornikach sądowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych,

• Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów,

• Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

- od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa,

• Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,

• Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

• W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem Kancelarii.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Sebastian Służałek przy ul. Modrzejowskiej 19 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Będzinie. Obszar ten obejmuje: miasta Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gminy Psary i Bobrowniki.

 

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 ustawy "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

 

 

NOWOCZESNA KANCELARIA = NOWOCZESNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

MAMY DOSTĘP DO WSZYSTKICH SYSTEMÓW

 

Komornik sądowy dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych, cały czas dążymy do wprowadzania dostępnych udogodnień i korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są:

 

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych. Wprowadzone zostało jako odrębne postępowanie, w których stan faktyczny nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w EPU mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym. Po uzyskaniu nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności w EPU, wierzyciel za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może złożyć u wybranego komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

PUE ZUS - system zapytań do ZUS

System elektronicznych zapytań do bazy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego największą zaletą jest szybkość pozyskiwania informacji o zatrudnieniu, złożonych deklaracjach PIT 11/8A, numerach telefonu oraz rachunkach bankowych z których odporowadzen były składki. Informacje pozyskiwane w ten sposób komornik otrzymuje w ciągu 24 godzin.


System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System Ognivo umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Zapytania do dowolnej ilości banków, w tym również banków spółdzielczych wysyłane są w formie elektronicznej i w tej też formie komornik uzyskuje zwrotną odpowiedź czy dany dłużnik posiada w konkretnym banku rachunek, czy też nie. Aplikacja pozwala więc znacznie skrócić zarówno czas jak i koszty pozyskiwania informacji od banków. Pierwsze odpowiedzi od banków komornik uzyskuje już po paru kilkunastu minutach.

 

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest systemem, który gromadzi dane dotyczące zarejestrowanych na terenie Polski pojazdach i ich właścicielach. Dzięki specjalnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych komornik ma możliwość przesłać zapytanie o pojazdy stanowiące własność dłużników. Aplikacja, podobnie jak system Ognivo, istotnie skraca czas pozyskiwania informacji o dłużniku, a przez to na sprawność i szybkość postępowania egzekucyjnego.

 

CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik ma możliwość uzyskania powyższych informacji posiadając jedynie informacje o dłużniku w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel oraz imion rodziców.

 

CPD MW - Centrum Personalizacji Dokumentów MSW - baza PESEL

System umożliwia weryfikację danych osobowych zawartych w systemie PESEL, w tym adresu zameldowania, imion rodziców. Wszystko odbywa się w oparciu o zapytanie w formie elektronicznej i w tej także formie komornik otrzymuje odpowiedź. Informacje uzyskiwane w ten sposób szybciej docierają do komornika wpływając tym samym na sprawniejszy przebieg postępowania egzekucyjnego. W szczególności jest to niezwykle pomocne w zakresie ustalania adresów zameldowania bądź zamieszkania, ale również innych danych osobowych.

 

CEiDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEiDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na ustalenie szczegółowych danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Komornik posiada dostęp do informacji niejawnych (tj. m.in. numer PESEL, adres zamieszkania przedsiębiorcy), poza danymi które są powszechnie udostępniane.

 

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - już wkrótce

System pozwala na elektrniczną komunikację z organami samorządu terytorialnego. Dzięki niemu możliwe jest składanie odpowiednich wniosków i zaświadczeń, a przede wszystki szybka wymiana informacji. Dla komornika szczególnie użyteczna w zakresie istniejącego programu jest komunikacja z Powiatowym Urzędem Pracy. Elektroniczny sposób komunikacji znacząco przyspiesza proces przekazywania informacji, a w konsekwencji przekłada się na efektywność postępowania egzekucyjnego.

Elektroniczny dostęp do Sąd

 

Sądowy Rejestr Zastawów - CI RZ

Elektroniczny dostęp do Sądowego Rejestru Zastawów umożliwia uzyskanie informacji o ustanowieniu na danej ruchomości zastawu rejestrowego już w ciągu kilkunastu minut. System ten zatem istotnie skraca czas uzyskiwanych informacji w orównaniu do zapytań wysyłanych drogą pocztową, co w konsekwencji jest kolejnym elementem przyspieszającym postępowanie egzekucyjne.

 

Systemy wspomagające pracę komornika
dr Sebastian Służałek
dr Sebastian Służałek

INFORMACJE O KOMORNIKU SĄDOWYM DR. NAUK PRAWN. SEBASTIANIE SŁUŻAŁEK

 

Doktor nauk prawnych Sebastian Służałek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów magisterskich przygotował pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Kazimierza Korzana pracę magisterską pt.: "Dowód z zeznań świadków w procesie cywilnym". W trakcie studiów doktoranckich przygotował pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego rozprawę doktorską pt.: "Procedura zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r." Jest autorem publikacji z zakresu nauk prawnych, w tym przede wszystkim z zakresu prawa konstytucyjnego, takich jak: "Instytucja referendum zatwierdzającego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.", Przegląd Sejmowy, nr 3/2004, "Czy wstąpienie do Unii Europejskiej determinuje zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?", Trybuna Zagłębiowska, nr 4/2003.

 

Doktor Sebastian Służałek jest prawnikiem z długoletnim stażem. Przez wiele lat prowadził kancelarię prawną zajmującą się obsługą rynku wierzytelności, współpracując w tym zakresie z Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz przedsiębiorstwami. W trakcie kariery zawodowej wiele czasu poświęcił obsłudze rynku nieruchomości zarówno pod względem wyjaśniania stanu prawnego nieruchomości jak i odzyskiwaniu należności związanych z faktem ich posiadania (np. służebność przesyłu) jak i przeniesienia własności nieruchomości.

 

Sebastian Służałek w 2015r. został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.

 

Starając sie sprostać wymaganiom nowoczesnego postępowania egzekucyjnego od początku swej działalności dąży do maksymalnego zinformatyzowania działań egzekucyjnych porzez eliminację tradycyjnego sposobu pozyskiwania informacji na rzecz e-informacji, która znacznie szybciej pozwala podjąć odpowiednie czynności egzekucyjne i z sukcesem zakończyć całe postępowanie.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.